2020-07-15

A hitelezés – mint alapvető pénzintézeti tevékenység - 2. rész

A vállalati hitelezés folyamata I.

A vállalati hitelezési folyamat lépései a következők :

Kapcsolatfelvétel

Adósminősítés, előzetes hitelképesség vizsgálat

Adósminősítés
Fedezet vizsgálat
KHR vizsgálat

Hitelajánlat ( indikatív, kötelező érvényű )

Hitelkérelem összeállítása, benyújtása

Döntés előkészítés ( cenzúra előterjesztés )

Hitelbírálat, hiteldöntés

Szerződéskötés ( magánokiratban, közokiratban )

Hitelfolyósítás ( folyósítási feltételek teljesülése esetén )

Kockázatkövetés , monitoring ( negyedéves , éves )

A vállalati ügyfélkapcsolatok meghatározó szereplője a vállalati ügyfélmenedzser. A kereskedelmi bankok többségében ő koordinálja a hitelezés fő menetét, az üzleti tárgyalásokat, az ajánlat kidolgozását, a hitelkérelem befogadását, az ügyfélminősítés, mérlegelemzés elvégzését , az előterjesztés megírását, és pozitív döntés esetén a hitelszerződés előkészítését, a feltételek teljesítése után a folyósítást, végül pedig, az időszakos felülvizsgálatokat ( monitoringokat ).
Több pénzintézetnél külön munkakörbe tartozik a vállalati akvizíció, a személyes kapcsolatok fenntartása és bővítése ( üzletkötő, ügyfélmenedzser ) és külön munkakörbe az elemzések, ügyfélminősítések elvégzése. ( elemző )
Esetenként a különféle háttértevékenységek ( szerződéskötés, folyósítás, hitelgondozás ) ellátását is külön szervezeti egységek végzik.A vállalkozás és pénzintézet közötti kapcsolatfelvétel létrejöhet a vállalkozás , illetve a bank kezdeményezésére. ( A pénzintézetek munkatársai aktív ügyfélszerzési tevékenységet végeznek. Felkeresik a potenciális ügyfeleket, illetve rendszeresen látogatják meglévő ügyfeleiket, hogy felmérjék igényeiket. )

A találkozón a vállalkozás részéről az alábbi információkat szükséges a bank rendelkezésére bocsátani:

-A finanszírozási igény rövid bemutatása ( forgóeszköz finanszírozási szükséglet, tervezett beruházás bemutatása , egyszerű megtérülés számítás )
- A vállalkozás utolsó két lezárt üzleti évére vonatkozó beszámoló másolati példánya *
- A tárgyév utolsó lezárt hónapjára vonatkozó főkönyvi kivonat
- A hitel fedezeteként bevonható vagyontárgyak rövid bemutatása

( * A kereskedelmi bankok induló vállalkozások finanszírozását jellemzően nem vállalják. A bank által értékelhető múltnak általában az egy teljes lezárt üzleti évet tekintik. )A bank ügyfélmenedzsere vagy elemzője berögzíti a bank elektronikus ügyfélminősítési rendszerébe a mérlegbeszámoló illetve főkönyvi kivonat adatait.

A Bank ügyfélminősítési rendszere előre meghatározott algoritmus alapján a vállalkozás vagyoni-pénzügyi helyzetét jellemző objektív mutatókat számít.

A leggyakrabban alkzott mutatók a következők :

• Korrigált saját tőke = Saját tőke – immateriális javak – visszavásárolt saját részvény – osztalékfizetési kötelezettség

• Korrigált összes eszköz = Összes eszköz - immateriális javak – visszavásárolt saját részvények – osztalékfizetési kötelezettség

• Korrigált forgóeszköz = Készletek + értékpapírok + pénzeszközök + aktív időbeli elhatárolás – visszavásárolt saját részvények

• Forgóeszköz 1 = Követelések áruszállításból – éven túli követelések + forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok + pénzeszközök

• Bruttó Cash-Flow = Adózott eredmény + amortizáció +/- céltartalék változás – rendkívüli bevétel + rendkívüli ráfordítás

a.) Eszközhatékonyság

Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalkozás milyen hatékonysággal hasznosítja eszközeit, vagyis eszközarányosan mekkora árbevétel termelésére képes, illetve arra következtetnek, hogy szüksége van-e pótlólagos beruházásra, árbevételének növelésére.

Képlete:

Értékesítés nettó árbevétele
Korrigált összes eszköz


b.) Saját tőke arány mutató:

E mutatónak elsősorban a hosszú lejáratú hitelezésnél van fontos szerepe, ugyanis lényeges annak az ismerete, hogy a teljes forráshoz viszonyítva mekkora a saját tőke aránya és mekkora hányadot jelent az idegen forrás. Túl alacsony ráta esetén a kamatteher és a visszafizetési kötelezettség nagy terhet ró a vállalkozásra. Minél nagyobb ez a mutató, annál kedvezőbb az értékelés.

Képlete :

Korrigált saját tőke + alapítókkal szembeni hátrasorolt kötelezettségek
Korrigált összes eszköz


c.) Kamatfedezettség mutató

Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a társaság szokásos tevékenységének eredménye milyen mértékben haladja meg finanszírozási költségeit. A minősítés szempontjából, annál jobb, minél nagyobb ez az érték, de minimum 1 legyen.

Képlete :

Szokásos tevékenység eredménye + kamatráfordítás
Kamatráfordítás


d.) Adósságszolgálati mutató

A mutató arról ad információt, hogy az adott évi működésből származó éves Bruttó Cash-Flowból (pénzáram) hány év alatt térülnek az idegen forrásból finanszírozott befektetett eszközök.
Ennél a mutatónál a kisebb érték a kedvező, mert az azt jelenti, hogy elég gyorsan megtérülnek a befektetett eszközök. Banki megítélésből 0-8 közötti érték az elfogadható.

Képlete :

Korrigált összes eszköz – korrigált saját tőke – forgóeszköz-1
Bruttó Cash - Flow


e.) Likviditási mutató

Ez azt mutatja meg, hogy a vállalkozás egy év alatt likviddé tehető eszközei milyen mértékben haladják meg ( ha egyáltalán meghaladják ) éven belüli kötelezettségeit.
Ezen mutató esetében a nagy, illetve növekvő érték a kedvező, mivel ez azt jelenti, hogy jóval több az 1 évnél rövidebb eszközeinek mennyisége, a rövid lejáratú kötelezettségekhez képest. Minimum 90%-100%, a legjobb a 200% feletti érték.

Képlete :

Korrigált forgóeszköz
Rövid lejáratú kötelezettségek


f.) Üzemi eredményesség

Ez a mutató azt mutatja meg, hogy a vállalkozás üzemi eredménye hány százalékát érte el összes árbevételének.
Minél nagyobb a mutató, annál jobb, mert azt jelenti, hogy több üzemi bevételt termelt a cég, mint amennyi ráfordítása keletkezett. A minimálisan elfogadható érték 5-8 % körül alakul.

Képlete :

Üzemi eredmény
Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmények értékeg.) Befektetett eszközök fedezettsége

A mutató arról ad információt, hogy a vállalkozás befektetett eszközeit milyen arányban fedezi saját tőkéje.
A nagyobb mutató értéke a kedvező, mert akkor a befektetett eszközök aránya nagy. A minimális érték 70-80% közötti.

Képlete:

Korrigált saját tőke
Korrigált befektetett eszköz


A vállalkozás minősítésének szubjektív szempontjai:

A bank ügyfélmenedzsere vagy elemzője a mérlegbeszámoló illetve főkönyvi kivonat adatainak berögzítését követően rögzíti a rendszerbe a vállalkozásról kialakult szubjektív megítélését is. A leggyakrabban alkzott értékelési szempontok az alábbiak :

a.) Piaci pozíció

Termékek, az ágazat általános megítélése, konkurencia, konjunkturális függőség
E pontban a szöveges magyarázat mellett a következő szempontok alapján pontozzák a vállalkozás helyzetét:
- Termékei eladhatósága, korszerűsége
- Ágazat helyzete, ágazati kilátások
- Konkurensek jelenléte a piacon, versenyintenzitás, piaci részesedés
- A vállalkozás termékei iránti kereslet konjunkturális függősége, a jelenlegi konjunkturális helyzet, növekvő, stagnáló vagy csökkenő kereslet.

Vevőkapcsolatok
- A vállalat függősége legnagyobb vevőitől: az egyes vevők részesedése a vállalat összes.
forgalmából
- Szerződéses kapcsolatban áll-e vevőivel
- Rendelés állomány
- Fizetési feltételek
- Vevők megítélése

Szállítói kapcsolatok
- A vállalat függősége legnagyobb szállítóitól: az egyes szállítók részesedése a vállalat összes. forgalmából
- Szerződéses kapcsolatban áll-e szállítóival
- Fizetési feltételek
- Szállítók megítélése

b.) A vállalatvezetés megítélése
- Vezetési struktúra
- Utódlás
- Képzettség
- Életkor
- Szakmai, vállalkozói tapasztalat


c.) Tulajdonosi háttér
- Tulajdonosi szerkezet átláthatósága
- Tulajdonosok pénzügyi helyzete
- Tulajdonosi magatartás a vállalattal szemben

Az adósminősítési rendszer által megállapított objektív és szubjektív mutatók összegzéseként meghatározásra kerül a vállalkozás adósminősítési besorolása. ( Az egyes kereskedelmi bankok adósminősítési rendszerüket, elemző algoritmusukat egyedileg alakítják ki, ezért a kategóriáinak száma, elnevezése is bankonként eltérő)
A pénzintézetek többségében az adósminősítési kategória meghatározása mellett egy ügyféllimit is megállapításra kerül, mely az ügyféllel szembeni banki kockázatvállalás felső határát jelenti.

A pénzintézetek belső szabályzataikban határozzák meg , hogy az ügyfélminősítés alapján mely vállalkozások finanszírozhatók, illetve a finanszírozás során milyen feltételeknek kell eleget tenniük.

A vállalkozás ügyfélminősítési kategóriája határozza meg, hogy a bank milyen fedezettségi előírásokat támaszt a vállalkozással szemben, illetve a hitelügyletek árazásánál is meghatározó jelentőségű az ügyfélminősítési besorolás.

A vállalkozás előzetes hitelképesség vizsgálata során az alábbi szempontok komplex vizsgálatára kerül sor :

- A vállalkozás adósminősítési besorolása alapján feleljen meg a bank előírásainak
( kerüljön a finanszírozható kategóriába)

- A vállalkozás által igényelt banki finanszírozás összege ne haladja meg a bank által
megállapított finanszírozási limit maximális összegét.

- A vállalkozás által felajánlott biztosítékok ( ingatlanok, ingóságok, személyi biztosítékok
stb.) biztosítsanak elegendő fedezetet az igényelt finanszírozáshoz.

- A pénzintézet által a Központi Hitelinformációs Rendszerből lekért információk ne
tartzzanak negatív információkat a vállalkozásra vonatkozóan. ( A vállalkozás más
pénzintézetekkel szembeni kötelezettségeinek határidőben tegyen eleget, és ne legyenek
lejárt, vagy késedelmesen teljesített banki kötelezettségei )

2010-04-27

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu