2020-07-15

A hitelezés – mint alapvető pénzintézeti tevékenység - 3. rész

A vállalati hitelezés folyamata II.Amennyiben a vállalkozás előzetes hitelképesség vizsgálata megfelelő eredménnyel zárul , a bank egy hitelezési ajánlatot állít össze a hiteligénylő részére. A hitelezési ajánlat elemei a következők :

Az ajánlott hitel főbb jellemzői:

- hitel típusa
- összege
- célja
- futamideje, stb.


Az ajánlott hitel kondíciói:

- kamat
- kezelési költség
- rendelkezésre tartási jutalék
- folyósítási jutalék
- egyéb díjak, költségek, stb.


Egyéb feltételek:

- fedezetek , stb.

A kereskedelmi bankok jellemzően indikatív ( nem kötelező érvényű ) hitelezési
ajánlatot bocsátanak ki ügyfeleik részére . Ennek tényére az ajánlatban külön felhívják
a figyelmet . ( „ Ezen ajánlatunk nem kötelező erejű , a bank fenntartja magának a
változtatás jogát. „ )
Speciális esetekben kötelező érvényű banki ajánlat kibocsátására is sor kerülhet .
Ebben az esetben az ígérvény kibocsátását teljes körű hitelbírálat és döntés előzi meg.A hitelügylet kiindulópontja az ügyfél által a Bank finanszírozó egységéhez benyújtott hitelkérelem. A hitelnyújtás lehetőségének elbírálása a kérelemben foglaltakra támaszkodik. Ezért a hitelkérelemnek minden olyan adatra, információra ki kell terjednie, amik a kérelem indokoltsága, a megtérülés valószínűsége és a kockázati tényezők tekintetében a Banknak kellő támpontot nyújtanak.

A hiteligények Bankon belül egységes rendszer és szempontok szerint történő elbírálása érdekében szükséges egységes szerkezetű, de az egyes ügyletek sajátosságaihoz illeszkedő tartalmú hitelkérelmek alkzása, amely termékenként kerül kidolgozásra. A hitelkérelem dokumentumai és mellékletei termékenként változhatnak.

A hitelkérelemnek tartznia kell:

a. A vállalkozás adatai
- alapadatok ( név, székhely, elérhetőség, tulajdonosi szerkezet )
- bankkapcsolatok
- a tulajdonosok részesedései más vállalkozásokbanb. A vállalkozás bemutatása
- tevékenység
- termékek , szolgáltatások
- vevőkapcsolatok
- szállítói kapcsolatok
- vállalatirányítás bemutatása ( szakismeret, szakmai tapasztalat, szervezeti ábra )


c. Konkurencia

d. A vállalkozás kötelezettségei
- hitelek
- egyéb kötelezettségek


e. A vállalkozás követelési

f. A hitelcél részletes bemutatása, indoklása
- a beruházás költségei ( anyagi-műszaki összetétel )
- a finanszírozás forrásai ( saját erő, hazai vagy EU-s pályázatok )
- a beruházás gazdaságosságának,megtérülésének bemutatása
- forgóeszköz szükséglet bemutatása


g. A felajánlott biztosítékok


A hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok:

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
- Társasági szerződés / Alapító okirat és módosításai;
- Aláírási címpéldány;
- A vállalkozás utolsó 2 lezárt üzleti évére vonatkozó éves beszámolója, könyvvizsgálói
jelentése és főkönyvi kivonata, illetve az utolsó lezárt hóra vonatkozó pénzügyi adatok, főkönyvi kivonat
- 30 napnál nem régebbi APEH-TB, VPOP és helyi adó igazolás;
- Felajánlott biztosítékok azonosítására és értékelésére alks dokumentumok, pl.:
ingatlan esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap és a Bank által elfogadott
értékbecslő által készített értékbecslés; betét esetén a betétszámla száma,
számlatulajdonos neve; értékpapír megnevezése, sorszáma, értékpapír számlavezetési
hely; készletek listája és értéke; vevőállomány listája és állománya; stb.;
- Tervszámok a hitel futamidejére vonatkozóan, mérleg, illetve eredménykimutatás
formájában;
- Egyéb, a hitel bírálathoz szükségesnek ítélt dokumentumok.


A hitelkérelemhez kapcsolódó nyilatkozatban a Kölcsönigénylő büntetőjogi felelőssége
tudatában kijelenti, és aláírásával igazolja, hogy a kölcsönigénylésben és mellékleteiben
szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Az átvett hitelkérelmeket az erre a célra rendszeresített cenzúrakönyvbe bevezetik azzal a dátummal, amely napon a hitelintézet a kölcsönkérelmet befogadta, ezt követően az Ügyfél hiteldossziéja megnyitásra kerül.

2010-04-27

Ügyfélkapu

Regisztrált felhasznákók számára

Társ oldalak

www.mvfportal.hu
www.credinfo.eu/www.credinfo.hu